منطقه 10

خوش

نویسنده:
خیابان خوش یکی از خیابان های قدیمی منطقه است. این معبر در جنوب از خیابان های شهید امیر قلی نیکو و کمیل آغاز و به خیابان نصرت غربی منتهی می شود...
1396/09/14
143.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code