منطقه 12

دروازه نو

نویسنده:
کمی بالاتراز میدان محمدیه در خیابان خیام ، تابلوی «بازار دروازه نو» در ابتدای کوچه تنگ و باریکی د ر ضلع شرقی خیابان شما را به سمت یکی از راسته های قدیمی بازار هدایت می کند...
1396/09/11
160.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code