منطقه 14

17شهریور

نویسنده:
خیابان 17 شهریو ر مرز بین منطقه ما و منطقه 12 در محدوده غربی است. این خیابان از میدان امام حسین(ع) شروع شده و با گذشتن از میدان شهدا، پل روگذر شهید محلاتی و میدان خراسان به بزرگراه بعثت ختم می شود...
1396/09/14
153.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code