منطقه 15

17شهریور

نویسنده:
خیابان 17 شهریور یکی از معابر مهم منطقه است که از بزرگراه بعثت آغاز شده و به میدان خراسان منتهی می شود. این خیابان میزبان اصناف مختلف بوده و مسیر اصلی دسترسی به محله های قدیمی منطقه است...
1396/09/04
142.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code