منطقه 19

دولتخواه شمالی

نویسنده:
محله دولتخواه شمالی در محدوده شمال غربی منطقه واقع شده است. این محله از شمال به بزرگراه شهید آیت الله سعیدی، از جنوب به محله دولتخواه جنوبی، از شرق به محله نعمت آباد و از غرب به محله اسماعیل آباد منتهی می شود . ‌..
1396/09/08
محله دولتخواه  شمالی در محدوده شمال غربی منطقه واقع شده است. این محله از شمال به بزرگراه شهید آیت الله سعیدی، از جنوب به محله دولتخواه جنوبی، از شرق به محله نعمت آباد و از غرب به محله اسماعیل آباد منتهی می شود . ‌

عکس ها:امیر رستمی
Untitled-1.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code