منطقه 20

زورآباد

نویسنده:
از میدان «صفائیه» كه وارد خیابان بهشت می‌شویم و به انتهای آن می‌رسیم تابلو خیابان «شهید چمران» به چشم می‌خورد و شهرك «شهید رجایی» هم درست از همان نقطه آغاز می‌شود. شهركی كه از چند خیابان و كوچه تشكیل شده و به همت اهالی و ساكنانش به نام شهید رجایی نامگذاری شده است. البته هنوز هم بسیاری از اهالی ری، این محدوده را با نام زور‌آباد می‌شناسند....
1396/09/13
از میدان «صفائیه» كه وارد خیابان بهشت می‌شویم و به انتهای آن می‌رسیم تابلو خیابان «شهید چمران» به چشم می‌خورد و شهرك «شهید رجایی» هم درست از همان نقطه آغاز می‌شود. شهركی كه از چند خیابان و كوچه تشكیل شده و به همت اهالی و ساكنانش به نام شهید رجایی نامگذاری شده است. البته هنوز هم بسیاری از اهالی ری، این محدوده را با نام زور‌آباد می‌شناسند.

عکس ها:رضا نوراله
Untitled-6.jpg
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code