منطقه 21

تهرانسرشمالی

نویسنده:
محله تهرانسر شمالی در محدوده غربی منطقه واقع شده است. این محله از شمال بزرگراه مخصوص تهران کرج، از جنوب به محله تهرانسر مرکزی، از شرق به محله باشگاه نفت و از غرب به بلوار گلها منتهی می شود...
1396/09/08
محله تهرانسر شمالی در محدوده غربی منطقه واقع شده است. این محله از شمال بزرگراه مخصوص تهران کرج، از جنوب به محله تهرانسر مرکزی، از شرق به محله باشگاه نفت و از غرب به بلوار گلها منتهی می شود.

Untitled-12.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code