منطقه 4

مجیدآباد

نویسنده:
محله مجیدآباد در محدوده شمالی منطقه قراردارد. این محله از شمال به بزرگراه شهید بابایی، از غرب به بزرگراه شهید باقری، از جنوب به بزرگراه شهید زین الدین و از شرق به خیابان استخر منتهی می شود....
1396/09/08
محله مجیدآباد در محدوده شمالی منطقه قراردارد. این محله از شمال به بزرگراه شهید بابایی، از غرب به بزرگراه شهید باقری، از جنوب به بزرگراه شهید زین الدین و از شرق به خیابان استخر منتهی می شود.

عکس ها:مونا فاضلی
Untitled-5.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code