منطقه 8

تسلیحات

نویسنده:
محله تسلیحات در محدوده جنوب غربی منطقه قرار گرفته است. این محله از شمال به خیابان شهید مدنی، از غرب به خیابان شهیدشجاع الدین داودی(وحیدیه)، از شرق به خیابان برادران شهید صابری و از جنوب به خیابان شهید یداله سلیمانی افضل منتهی می شود...
1396/09/13
186.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code