منطقه 9

انصاری

نویسنده:
خیابان شهید حاج نصرت الله انصارییکی از معابر محله سرآسیاب مهرآباد است که از خیابان شهید توکلی آغاز و به خیابان دانشگاه هوایی جنوبی منتهی می شود....
1396/09/11
خیابان شهید حاج نصرت الله انصارییکی از معابر محله سرآسیاب مهرآباد است که از خیابان شهید توکلی آغاز و به خیابان دانشگاه هوایی جنوبی منتهی می شود.

عکس ها: محمدعباس نژاد
Untitled-2.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code