منطقه 9

تفرشی

نویسنده:
خیابان تفرشی در ناحیه 2 شهرداری واقع شده و یکی از معابر اصلی این ناحیه به شمار می رود که از خیابان شهید اکبر رعنایی در محله شمشیری شروع شده و با گذشتن از تقاطع خیابان دانشگاه هوایی جنوبی ، به خیابان شهید توکلی در محله مهرآباد جنوبی منتهی می شود....
1396/09/04
خیابان تفرشی در ناحیه 2 شهرداری واقع شده  و یکی از معابر اصلی این ناحیه به شمار می رود که از خیابان شهید اکبر رعنایی در محله شمشیری شروع شده و با گذشتن از تقاطع خیابان دانشگاه هوایی جنوبی ، به خیابان شهید توکلی در محله مهرآباد جنوبی منتهی می شود.

عکس ها:محدعباس نژاد
Untitled-5.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code