منطقه 9

روح و بدنت را راحت کن

نویسنده:
روی خودت، توانت و فکرت هیچ وقت تکیه نکن. هنگامی هم که خدا برای تو تدبیر کرد و به دستت رسید، آن را که به تو داده قبول کن، خوشحال و راضی شو...
1395/10/18
روی خودت، توانت و فکرت هیچ وقت تکیه نکن. هنگامی هم که خدا برای تو تدبیر کرد و به دستت رسید، آن را که به تو داده قبول کن، خوشحال و راضی شو. اگر این رضایت باشد، آن وقت یک زندگی شیرین پیدا می‌کنی. نه ضعف اعصاب می‌گیری، نه بی‌جهت دنبال دنیا می‌دوی، نه بی‌جهت خودت، روحت و بدنت را هم ناراحت نمی‌کنی. هم روحت راحت است، هم بدنت.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code