منطقه 9

یادگیری با سرگرمی

نویسنده: طاها صالحی
کودکان امروز منطقه، شهروندان آینده محله را تشکیل می‌دهند...
1395/10/18
 کودکان امروز منطقه، شهروندان آینده محله را تشکیل می‌دهند. به همین خاطر با فرهنگسازی‌های متعدد می‌توان آینده روشنی را برای منطقه رقم بزنیم. در همین راستا ادارات و مراکز منطقه با توجه به اهدافشان دوره‌های مختلف آموزشی را در منطقه برپا کرده‌اند تا از همین کودکی ذهن آنها با قوانین و آموزش‌ها برای ارتقای شرایط زندگی‌شان آشنا شود.


126.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code